تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
دوشنبه 23 اسفند 1389

دروس ارائه شده در این هفته

• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
  1. متاسفانه تشکیل نشد.


  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
حل یک مثال کامل
نشست تحکیمی
درجه تحکیم


  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. انتگرال های فوریه
ادامه مبحث انتگرال فوریه
قضیه تلفیق


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. مطابق برنامه ارائه شده در این هفته تشکیل نشد.

نظرات()