تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
چهارشنبه 31 فروردین 1390

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
  1. گروه شمع
ادامه مبحث نشست گروه شمع در خاک های چسبنده
تئوری الاستیسیته
نشست شمع در خاک های دانه ای و غیر چسبنده
  1. شمع تک
شمع منفرد تحت بار جانبی(لنگر خمشی)
  1. نیروهای جانبی وارد بر خاک


  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
محاسبه پارامترهای تحکیم
کاربرد روش کاساگراندا
نحوه محاسبه ضریب تحکیم از طریق ترسیمی و سنجش در کارگاه

  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. معادلات و مشتقات جزئی
ادامه معادله موج یک بعدی
معادله ارتعاش
حا یک مثال کاربردی در سد


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. معادلات جریان در اطراف چاه ها
مطابق برنامه ، این هفته تشکیل نشد.

نظرات()